คูลิไซด์ 10 WT

จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย คูลิไซด์-10-WT

จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย คูลิไซด์ 10  WT หยุด การแพร่กระจายโรคไข้เลือดออก สารจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย (ชนิดเม็ด) Biological Larvicide

กลไกการออกฤทธิ์ จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย คูลิไซด์ 10  WT

ภายในเซลล์ของแบคทีเรีย (B.t.i) มีผลึกโปรตีน ที่มีสารพิษ(TOXIN) โดยลูกน้ำกินแบคทีเรียเข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารของลูกน้ำ ที่มีสภาพเป็นด่าง เมื่อเอ็นไซม์ออกมาย่อย POLYPEPTIDES ที่เป็นองค์ประกอบของผลึกโปรตีนนี้ ทำให้เยื่อบุทางเดินอาหารถูกทำลายลง ทำให้สิ่งที่อยู่ในทางเดินอาหารผ่านเข้าสู่กระแสโลหิตและน้ำเหลือง เป็นเหตุให้ลูกน้ำตายอย่างรวดเร็ว

วิธีใช้

คูลิไซด์ 10  WT 1 เม็ด ต่อน้ำ 100-200 ลิตร ใช้เป็นประจำทุก 3 เดือน

วิธีการเก็บรักษา

เก็บ คูลิไซด์ 10  WT ไว้ในที่แห้งและเย็น พ้นจากแสงแดด ให้ห่างจากอาหาร และสัตว์เลี้ยง

มาตรฐานความปลอดภัย

องค์การอนามัยโลก(WHO)รับรอง คูลิไซด์ 10  WT เป็นแบคทีเรียที่ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ที่มีประโยชน์ และสิ่งแวดล้อมสามารถใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายในน้ำดื่มและน้ำใช้ได้ดี ค่าความเป็นพิษที่ปลอดภัยเท่ากับ LD50 = 30.000 ml/kg/bw. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับรองการขึ้นทะเบียนเลขที่ อย. วอส.1183/2555

เลือกดูจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562