ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD)

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD)

คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD)

1.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง มีกาลังแรงม้าไม่ต่ากว่า36 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ากว่า 45 แรงม้า

2.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีระบบจุดระเบิด แบบหัวเทียน(การสตาร์ทใช้ถ่ายไฟฉาย ขนาด 4 X 1.5 V DC)

3.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีอัตราการไหลของสารเคมี ไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อชั่วโมง (สารเคมีชนิดผสมน้ามัน) หรือไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง(สารเคมีชนิดผสมน้า)

4.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) สามารถเปลี่ยนหัวฉีดพ่นได้สะดวก ตามลักษณะของการใช้งาน และเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

5.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีระบบตัดน้ำยาอัตโนมัติ ขณะเครื่องดับกรณีฉุกเฉิน

6.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) ถังบรรจุสารเคมีต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม ทนต่อการกันกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายชนิดอื่นๆ และมีปริมาตรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

7.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม และมีปริมาตรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 5 ลิตร

8.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีน้าหนักตัวเครื่องเปล่าไม่เกิน 40 กิโลกรัม

9.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) มีตะแกรงโลหะกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80 % ของความยาวท่อพ่น

10.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) เป็นเครื่องพ่นที่สามารถพ่นได้ทั้งสองระบบ ทั้งระบบ ละอองฝอย และ หมอกควัน

11.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) เป็นเครื่องพ่นที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้มาตราฐาน ISO 9001 และเป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช้เป็นเครื่องดัดแปลง

12.ไอจีบา ทีเอฟ 95 HD (IGEBA TF 95 HD) ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรง จากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทนาเข้า
เงื่อนไข
อุปกรณ์ประจำเครื่อง
มีเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) 1 ชุด

เลือกดูเครื่องพ่นหมอกควันเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562