Uncategorized

พาหะนำโรคไข้เลือดออก

Posted on

พาหะนำโรคไข้เลือดออก ยุงลายเป็นแมลงจำพวกหนึ่ง ในประเทศไทยมียุงลายมากกว่า 100 ชนิด แต่ที่เป็นพาหะ นำโรคไข้เลือดออกมีอยู่ 2 ชนิด คือ ยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) เป็นพาหะหลัก และยุงลายสวน (Aedes albopictus) เป็นพาหะรอง ในวงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่, ระยะตัวอ่อน (ลูกน้ำ) ระยะดักแด้หรือตัวกลางวัย (ตัวโม่ง), และ ระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง) ทั้ง 4 ระยะมีความแตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะและการดำรงชีวิต ระยะตัวเต็มวัย (ตัวยุง) 1.ร่าง กายอ่อนนุ่ม เปราะบาง แบ่งเป็น 3 ส่วนแยกออกจากกันเห็นได้ชัดเจนคือ ส่วนหัว ส่วนอกและส่วนท้อง ลำตัวยาวประมาณ 4-6 มม. มีเกล็ดสีดำสลับขาวตามลำตัวรวมทั้งส่วนหัวและ ส่วนอกด้วย 2.มีขา 3 คู่ (6 ขา) อยู่ที่ส่วนอก ขามีสีดำสลับขาวเป็นปล้องๆ […]

Uncategorized

เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง

Posted on

เครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง การทำงานของเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุงเป็นระบบเจ็ท (Pulse Jet) หมายถึง การจุดระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่อย่างอัตโนมัติ โดยการจุดระเบิดครั้งแรกจะทำให้เกิดสภาพเป็นสุญญากาศสามารถดูดไอน้ำมันเบนซิน ที่ใช้ หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 และอากาศจากภายนอกให้เข้ามาแทนที่และจุดระเบิดจะใช้ความร้อนในการดันเม็ดน้ำยาออกไป โดยจะแบ่งระบบการทำงานออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบไฟ ระบบอากาศ ระบบน้ำมัน โดยกำหนดไว้ว่าทั้ง 3 ระบบนี้ต้องครบถ้วนสมบูรณ์เครื่องถึงจะใช้งานได้ แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องจะไม่สามารถใช้งานได้เลย โดยเมื่อมีระบบทั้ง 3 ครบแล้ว เมื่อเครื่องติดระบบจะมีแรงดันจุดระเบิดให้เครื่องพร้อมพ่นสารได้ แรงดันความร้อนจะดันน้ำยาออกไปที่ปลายท่อเพื่อพ่นตัวน้ำยาออกไป ขนาดเม็ดน้ำยาควรจะมีขนาดระหว่าง 5 µm แต่ไม่เกิน 30 µm ถ้าเกิน 30 µm เม็ดน้ำยาจะหนักและทำให้เม็ดน้ำยาตกลงพื้นได้เร็วกว่าปกติจะไม่ได้ประสิทธิภาพในการพ่น แต่ถ้าต่ำกว่า 5 µm ก็ใช้ไม่ได้เพราะเม็ดน้ำยาโดนความร้อนก็จะระเหยหมดใช้ไม่ได้เช่นกัน การตรวจเช็คเครื่องพ่นหมอกควัน,เครื่องพ่นยุง การตรวจเช็คอย่างแรกต้องตรวจที่ระบบไฟก่อนใน 3 ระบบนี้ ดุที่หัวเทียนยังสามารถจุดประกายติดไหม น้ำมันที่ใช้ก็ต้องเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 หรือ น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 ก็  ส่วนระบบ อากาศเราจะดูตรวจเช็คดูที่แผ่นไดอะแฟรม […]