วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ราบิซินน (RABISIN)

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ราบิสซิน ( RABISIN )

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ราบิสซิน ( RABISIN ) เป็นวัคซีนเชื้อตาย สำหรับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า( Rabies) ในสัตว์หลายชนิด และให้ภูมิคุ้มกันโรคได้ถึง 3 ปี นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส มีเชื้อตายของ Rabies virus สเครน PV11 / PM เพาะเลี้ยงไวรัสบน NL 2 Cells โดย Inactivated ด้วย b-Propiolactone มี Aluminum Hydroxide เป็น Adjuvant ค่า NH Titre มากกว่า 2.0 IU ต่อโด๊ส

ข้อบ่งการใช้

ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ทั้ง Pre และ Post exposure ทาง WHO ให้การยอมรับว่า ราบิสซิน (Rabisin) สามารถให้ความคุ้มโรคอยู่ในระดับสูง และได้นานถึง 3 ปี ราบิสซิน (Rabisin) เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตอบสนอง 2 ประการ

1 .ความปลอดภัย

– มีความปลอดภัยมากทั้งในแง่ของ Specific Safety และ Non- Specific Safety เนื่องจากไวรัสผ่านการเพาะเลี้ยงบนเซลล์เพาะเลี้ยงชนิด Nil 2 Cellsโดยปราศจากเซลล์ประสาท

2. ให้ความคุ้มครองโรคได้สูง

– วัคซีนได้ผ่านการทดสอบตามข้อบังคับขององค์การอนามัยโลก ซึ่งมาตรฐานของ ราบิสซิน (Rabisin) มีค่า NIH สูงกว่า 3.0 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือ 0.3 และสามารถให้ความคุ้มโรคได้นานถึง 3 ปี

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562