ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD)

เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) แบบติดท้ายรถยนต์

คุณสมบัติ เครื่องพ่นหมอกควัน ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD)

1.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) แบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง มีกำลังแรงม้าไม่ต่ากว่า 82.5 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ากว่า 112 แรงม้า

2.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีระบบจุดระเบิดใช้แบตเตอรี่รถยนต์ 12 โวลต์

3. ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีอัตราการไหลของสารเคมี ไม่น้อยกว่า 120 ลิตรต่อชั่วโมง (สารเคมีชนิดผสมน้ำมัน) หรือไม่น้อยกว่า 80 ลิตรต่อชั่วโมง(สารเคมีชนิดผสมน้ำ)

4.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) สามารถเปลี่ยนหัวฉีดพ่นได้สะดวก ตามลักษณะของการใช้งาน และเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด

5.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีระบบตัดน้ำยาอัตโนมัติ ขณะเครื่องดับกรณีฉุกเฉิน

6.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) ถังบรรจุสารเคมี ต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม ทนต่อการกันกร่อนของสารเคมี หรือตัวทำละลายชนิดอื่นๆ และมีปริมาตรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 60 ลิตร

7.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องเป็นวัสดุไม่เป็นสนิม และมีปริมาตรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร

8.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีน้ำหนักตัวเครื่องเปล่าไม่เกิน 65 กิโลกรัม

9.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) มีตะแกรงโลหะกันความร้อนหุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่า 80 % ของความยาวท่อพ่น

10.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) เป็นเครื่องพ่นที่สามารถพ่นได้ทั้งสองระบบ ทั้งระบบ ละอองฝอย และ หมอกควัน

11.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) เป็นเครื่องพ่นที่ผลิตจากโรงงาน ที่ได้มาตราฐาน ISO 9001 และเป็นเครื่องพ่นที่อยู่ในสายการผลิต ไม่ใช้เป็นเครื่องดัดแปลง

12.ไอจีบา ทีเอฟ 160 HD (IGEBA TF 160 HD) ผู้เสนอราคาต้องมี หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรง จากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทนำเข้า

อุปกรณ์ประจำเครื่อง
มีเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 ชุด
คู่มือการใช้งาน และบำรุงรักษา (ภาษาไทย) 1 ชุด

เลือกดูเครื่องพ่นหมอกควันเพิ่มเติมที่ 

สถานการณ์ ไข้เลือดออก 2562